29-09-2018
Với quan điểm người học là trung tâm của quá trình đào tạo, Nhà trường định hướng mục tiêu đào tạo theo xu thế hội nhập thị trường lao động mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 “đặt hàng”. Những điểm mới nổi trội của các chương trình đào tạo tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng kể từ năm học 2018-2019.