*Các mốc lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1987 bộ môn Kinh tế - Tổ chức được Trường Đại học Bách khoa ra quyết định thành lập để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn học có liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Kỹ thuật cho các Khoa của Trường.

Quá trình hình thành, hoạt động và phát triển của khoa qua các giai đoạn:

Năm 1987: là bộ môn trực thuộc BGH Trường Đại học Bách khoa.

Năm 1991: bộ môn được điều động và sát nhập vào Khoa Quản trị Kinh doanh -  Đại học Bách khoa.

Năm 1995: bộ môn về lại Trường Đại học Bách khoa (lúc bấy giờ đổi tên là Trường Đại học Kỹ thuật) và sinh hoạt tại Khoa Xây dựng.

Năm 1996: Khoa Xây dựng tách thành 3 khoa: XD Dân dụng - Công nghiệp, XD Thủy lợi - Thủy điện, XD Cầu - Đường. Bộ môn Kinh tế -Tổ chức được phân công về sinh hoạt chung với khoa Thủy lợi - Thủy điện. Sau đó đổi tên thành bộ môn Kinh tế - Kỹ thuật.

 

Tháng 10 năm 2000, BGH Trường Đại học Kỹ thuật ra quyết định thành lập ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án và giao nhiệm vụ quản lý ngành cho khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện.  Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện phân công bộ môn Kinh tế - Kỹ thuậtchịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và quản lý chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành.

Ngày 01 Tháng 10 năm 2007 bộ môn Kinh tế-Kỹ thuật tách thành khoa Quản lý dự án.

Tháng 09 năm 2010 Khoa Quản lý Dự án bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quản lý Công nghiệp.