STT

Họ và tên

Học phần đảm nhiệm

1

PGS. TS. Phạm Anh Đức 

Trưởng Khoa QLDA, Bí thư Chi bộ

Trưởng Bộ môn Quản lý Dự án Xây dựng

Lý lịch:   Link SCV

E-mail: paduc@dut.udn.vn

Mobile: 091 345 2 678

1. Kinh tế đầu tư và Đồ án

2. Thẩm định dự án XD

3. Tin học ứng dụng QLDA

4. Phân tích định lượng trong Quản lý (QLCN)

5. Kinh tế Quản lý

6. Khởi tạo Doanh nghiệp

 

2

GVC. TS. Nguyễn Quang Trung

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính 

Lý lịch: Link SCV

E-mail: nqtrung@dut.udn.vn

Mobile: 0914048893

1. Kinh tế xây dựng

2. Kỹ thuật thi công và Đồ án (KTXD)

3. Tổ chức thi công và Đồ án (KTXD)

4. Định mức kỹ thuật (KTXD)

5. Lý thuyết Lãnh đạo & Quản lý

3

GVC. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

E-mail:   nttthuy@dut.udn.vn

Mobile: 0905.017 917

1. Quản trị Tài chính (QLCN)

2. Kinh tế Quản lý

3. Chiến lược kinh doanh và Đồ án (QLCN)

4. Quản trị Nhân sự (QLCN)

4

PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh

Bộ môn Quản lý Công nghiệp

Lý lịch: Link SCV

E-mail: ltkoanh@dut.udn.vn

Mobile: 0985756959

1. Kinh tế học (KTXD)

2. Kinh tế Quản lý

3. Kinh tế MT và luật MT (Môi trường)

4. Bản quyền & Sở hữu trí tuệ

5

GVC. TS. Huỳnh Nhật Tố

Trưởng Bộ môn Quản lý Công nghiệp

Lý lịch: Link SCV

E-mail: hnto@dut.udn.vn

Mobile: 0935.555.311

1. Thiết kế hệ thống sản xuất và Đồ án (QLCN)

2. Quản trị sản xuất (QLCN) và Đồ án (QLCN)

3. Kinh tế Quản lý

4. Quản lý chuỗi cung ứng 

 

6

GVC. TS. Phạm Thị Trang

Lý lịch: Link SCV

E-mail: pttrang@dut.udn.vn

Mobile:0905.223245

1. Tổ chức thi công và Đồ án (KTXD)

2. Quản lý Dự án XD (KTXD)

3. Kỹ thuật thi công và Đồ án (KTXD)

4. Định giá sản phẩm xây dựng (KTXD)

7

GVC. TS. Huỳnh Thị Minh Trúc

Lý lịch: Link SCV

E-mail: htmtruc@dut.udn.vn

Mobile: 0983122084

1. Tài chính DNXD (KTXD)

2. Toán chuyên ngành

3. Quản trị Doanh nghiệp XD (KTXD)

4. Kinh tế Xây dựng

8

GVC. TS. Ngô Ngọc Tri

Lý lịch: Link SCV

E-mail: trinn@dut.udn.vn

Mobile: 0906506677

1. Tổ chức thi công và Đồ án (KTXD)

2. Định mức xây dựng (KTXD)

3. Quản lý dự án xây dựng (Cao học)

4. Mô hình thông tin công trình BIM (Cao học)

9

GV. NCS. Hồ Thị Kiều Oanh

Lý lịch: Link SCV

E-mail: hothikieuoanh@dut.udn.vn

Mobile: 0987331665

 Nghiên cứu sinh ngành Quản lý xây dựng tại RMIT - Úc  _ 2015 - 2019

1. Kinh tế xây dựng

2. Quản trị doanh nghiệp XD và Đồ án (KTXD)

3. Định giá SP xây dựng (KTXD)

4. Quản lý dự án (QLCN)

10

GV. TS. Mai Anh Đức (Bí thư LCĐ)

Lý lịch: Link SCV

E-mail: maduc@dut.udn.vn

Mobile: 0917981396

Nghiên cứu sinh ngành Quản lý xây dựng tại University of Wollongong (UOW) Úc - 01/2016 - 01/2020

1. Kỹ thuật thi công và Đồ án (KTXD)

2. Quản lý chất lượng XD (KTXD)

3. Kinh tế xây dựng (XDCĐ)

11

GV. TS. Đỗ Thanh Huyền

Lý lịch: Link SCV

E-mail: huyendt@dut.udn.vn 

Mobile: 0955882006

1. Kinh tế xây dựng

2. Quản trị doanh nghiệp XD và Đồ án (KTXD)

3. Thống kê và Dự báo (QLCN)

12

GVC. TS. Trần Thị Hoàng Giang

Lý lịch: Link SCV

E-mail: tthgiang@dut.udn.vn

Mobile: 0982295416

 

1. Marketing căn bản (QLCN)

2. Luật Kinh tế - Xây dựng (KTXD)

3. Kinh tế Học

 

13

GV. ThS. Hồ Dương Đông

Lý lịch: Link SCV

E-mail: hddong@dut.udn.vn

Mobile: 0902379784

1. Thiết kế hệ thống sản xuất và Đồ án (QLCN)

2. Quản trị sản xuất (QLCN)

3. Quản lý bảo dưỡng trong CN (QLCN)

4. Kinh tế Quản lý

14

GV. NCS. Đàm Nguyễn Anh Khoa

Lý lịch: Link SCV

E-mail: dnakhoa@dut.udn.vn

Mobile: 0905030560

Làm nghiên cứu sinh tại Canada - 9/2016 

1. Marketing Công Nghiệp và Đồ án (QLCN)

2. Giao tiếp kinh doanh (QLCN)

3. Kỹ năng làm việc nhóm (ECE)

 15

GV. NCS. Trương Quỳnh Châu

Lý lịch: Link SCV 

E-mail: tqchau@dut.udn.vn

Mobile: 0914922319

1. Kinh Tế Xây Dựng

2. Quản lý Dự án (QLCN)

3. Anh văn chuyên ngành XD

4. Kiểm soát Khối lượng (QS) và Đồ án

 

 16

GV. NCS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Lý lịch: Link SCV

E-mail: nttnguyen@dut.udn.vn

Mobile: 0989228443

1. Kinh tế đầu tư và Đồ án (KTXD)

2. Thống kê - Dự báo

3. Kinh tế học

4. Kinh tế Quản lý

 17

GV. NCS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Lý lịch: Link SCV

E-mail: ndhthu@dut.udn.vn

Mobile: 0905620897

Làm nghiên cứu sinh tại Bỉ - 2/2017

1. Thống kê doanh nghiệp

2. Kinh Tế lượng 

3. Phân tích định lượng trong Quản lý

 18

GV. NCS. Nguyễn Thị Cúc

Lý lịch: Link SCV

E-mail:cucnguyen@dut.dut.vn

Mobile: 0979733617

1. Anh văn Chuyên ngành (QLCN)

2. Luật Kinh tế - Xây dựng

3. Quản lý Công nghệ

 19

GV. NCS. Nguyễn Hồng Nguyên 

Lý lịch: Link SCV

E-mail: nhnguyen@dut.udn.vn

Mobile: 0985 568 748

1. Quản trị sản xuất và Đồ án (QLCN)

2. Thiết kế Hệ thống Sản xuất và Đồ án (QLCN)

3. Khởi tạo doanh nghiệp (Startup and Entrepreneurship)

 20

CN. Nguyễn Thị Hải Lý

Giáo vụ, kiêm Văn thư khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa 

E-mail: nthly@dut.udn.vn

Office: 0511.3737869

 21

GV. NCS. Lê Thị Huỳnh Anh

E-mail: lthanh@dut.udn.vn

Mobile:    0978 180 440

 - Hỗ trợ công việc BCN Khoa

- Nghiên cứu sinh ngành Quản lý Công nghiệp - Đài Loan (NTUST) _Từ 10/2020

 22

GV. NCS. Trương Ngọc Sơn

E-mail: tnson@dut.udn.vn

Mobile:  093 589 3099

- Kinh tế Xây dựng

- Thẩm định dự án Xây dựng

- Kiểm soát khối lượng (QS)

 

 

 23

Tập sự Lê Thụy Ngọc An

E-mail: ltnan@dut.udn.vn

Mobile: 093 5478954

- Hỗ trợ công việc BCN Khoa

- Học Cao học ngành Quản lý Công nghiệp - Nhật Bản _Từ 10/2017 (Yamaguchi)

24

GV. TS. Nguyễn Thị Phương Quyên

E-mail: ntpquyen@dut.udn.vn

Mobile:    0978 470 601