Hoạt động Phản hồi của sinh viên về mức độ đáp ứng CSVC&Hoạt động đào tạo là hoạt động khảo sát quan trọng của Khoa và Nhà trường trong mảng Kiểm định. Khoa đề nghị các em sinh viên năm thứ 1, 2 và 3 tích cực tham gia hoạt động này. Đây cũng là quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên.

 Hoạt động Phản hồi của sinh viên về mức độ đáp ứng CSVC&Hoạt động đào tạo là hoạt động khảo sát quan trọng của Khoa và Nhà trường. Đây cũng là quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên. Hiện nay mới có 100 bạn SV khoa mình tham gia trả lời khảo sát. Khoa đề nghị các em sinh viên năm thứ 1, 2 và 3 tích cực tham gia hoạt động này. 

Chi tiết: File