Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên các khóa 12-13-14 trong khoa kế hoạch "Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu năm học 2015-2016". Đề nghị lớp trưởng- bí thư các lớp thông báo đến các bạn trong lớp thời gian các buổi học để tham dự đầy đủ. (nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm).

Thông báo chi tiết