Các công tác chuẩn bị đã hoàn thành cho đợt đánh giá kiểm định Chương trình đào tạo: Kinh tế Xây dựng (Đại học) và Quản lý Xây dựng (Thạc sỹ).