Thông báo về NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo về NCKH sinh viên năm học 2016-2017. Hạn nộp về Khoa 20/10/2016

Công văn: File 1;

Mẫu đăng ký: File 2