Trường Đại học Ming Chi - Đài Loan hợp tác đào tạo "Dual degree in Industrial Engineering and Management between DUT and MCUT", phỏng vấn và tuyển chọn ứng viên học Cao học cho ngành Quản lý Công nghiệp.

Tìm kiếm ứng viên học Cao học ngành Quản lý Công nghiệp "Interview for scholarship for master program in Industrial Management" tại Ming Chi University of Technology, Taiwan.

- Time: 9:00 AM on April 19, 2017
- Location: International Guest Room, Building A, DUT Campus at 54 Nguyen Luong Bang Str, Danang City.
- Content: Discussion for accademic cooperation (dual degree in Industrial Engineering and Management between DUT and MCUT); interview for scholarship for master program in Industrial Management.
- Attendees from DUT: Dean of Faculty of Project Management; Representative from Department of Science, Technology and International Cooperation; Students interested in scholarship for master program in Industrial Management. website: http://www.mcut.edu.tw/bin/home.php?Lang=en

Các bạn quan tâm chuẩn bị hồ sơ nhé: CV; Study Plan, Other Certificates. Gửi email đăng ký về Thầy paduc@dut.udn.vn để lập danh sách.