Khoa Quản lý Dự án có 4 phòng phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu của Giảng viên và Sinh viên, được nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tạo hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp.

1. Phòng học thuật của Giảng viên (Academic Office (building A, room 306))

 

2. Phòng học kỹ thuật số (Digital Learning Studio (building A, room 305))

 

3. Phòng tư vấn và tự học của Sinh viên (Student Consultant & Self-learning area (building A, room 304A))

4. Văn phòng Khoa (Faculty Office (building A, room 304B))