Nhà trường tổ chức đợt  "Khảo sát ý kiến người học về mức độ đáp ứng của trường hỗ trơ hoạt động đào tạo" dành cho tất cả sinh viên.  Việc đánh giá thực hiện qua hệ thống online của trường:  http://daotao.dut.udn.vn/fb .Yêu cầu tất cả sinh viên đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đánh giá kể từ 22h00 ngày 05/05/2016. Thời hạn để thực hiện việc đánh giá đến 24h00 ngày 10/05/2016Đây là yêu cầu bắt buộc, đề nghị ban cán sự lớp triển khai về các lớp và yêu cầu các bạn sinh viên phải tham gia.

Nhà trường rất mong các em sinh viên tham gia công tác đánh giá, phản hồi các hoạt động của Nhà trường với tinh thần tự giác, khách quan để công tác đào tạo của Nhà trường ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Trân trọng.