Sau thời gian Thực tập tại các công ty- cơ quan- doanh nghiệp, Khoa Quản lý Dự án sẽ tổ chức Buổi bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp 12KX1-2 và 12QLCN.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00 sáng Thứ 6 ngày 17/06/2016

Địa Điểm:  Lớp 12KX1: F401 - Lớp 12KX2: F403 - Lớp 12QLCN: F407

Đề nghị các sinh viên có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ tài liệu báo cáo giảng viên đã yêu cầu.

Lưu ý: Đối với các sinh viên ngành Kinh tế Xây dựng đã được duyệt đề tài ĐATN qua hệ thống, các bạn chuẩn bị các tài liệu liên quan đến đề tài thực hiện ĐATN theo yêu cầu bên dưới để giảng viên xét duyệt:

- Mảng Lập hồ sơ dự thầu, Triển khai thi công, Kế toán XDCB: sinh viên chỉ in các bản vẽ kiến trúc (Mặt đứng, mặt cắt, mặt bằng) theo khổ giấy A3. Không in các tài liệu khác như: bản vẽ kết cấu, bản vẽ cấu kiện chi tiết, dự toán.

- Mảng Lập dự án đầu tư: Sinh viên in các tài liệu có liên quan đến đề tài đã thu thập được (nếu có): Thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở, bản vẽ kiến trúc.