Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017 như sau: - Số lượng học bổng 09 suất, trong đó 05 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên. - Giá trị: 10.000.000 đồng /1 Suất Học bổng được chia làm 2 học kỳ mỗi học kỳ 5.000.000 đồng

- Số lượng học bổng 09 suất, trong đó 05 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và 04 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập từ khá trở lên.
- Giá trị: 10.000.000 đồng /1 Suất
Học bổng được chia làm 2 học kỳ mỗi học kỳ 5.000.000 đồng.

Chi tiết: File 1File 2