Theo kế hoạch hoạt động hàng năm của Khoa QLDA, trước ngày các lớp khóa cuối chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp, BCN KHoa tổ chức buổi hướng dẫn và trao đổi các nôi dung quan trọng liên quan đến đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối của 2 ngành KTXD và ngành QLCN.

Đúng vào lúc 9h30, tại phòng F110 sáng ngày 3/5/2017. Sinh viên các lớp 13KX1,2 và 13QLCN tập trung đông đủ và đúng giờ để nghe phổ biến các nội dugn quan trọng của đợt thực tập tốt nghiệp, cũng như trả lời các thắc mắc của sinh viên liên quan.

Đây là nội dung rất quan trọng giúp sinh viên tập sự trở thành cán bộ kỹ thuật trong tương lai, nên cần có sự chuẩn bị tốt. Hơn nữa, sinh viên cũng cần tranh thủ để xác định mảng đề tài tốt nghiệp dự kiến thực hiện để thu thập tài liệu liên quan.

Một số hình ảnh của buổi triển khai các công việc chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2013 (KX và QLCN)