Thông tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Trang phục ngoài trời CPPC (VIỆT NAM) Tên T. Anh: CPPC OUTDOOR WEAR (VIET NAM) CO.,LTD Tuyển 03 nhân viên chuyên ngành Quản lý Công nghiệp.

Thông tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Trang phục ngoài trời CPPC (VIỆT NAM)
Tên T. Anh: CPPC OUTDOOR WEAR (VIET NAM) CO.,LTD
Tuyển 03 nhân viên chuyên ngành Quản lý Công nghiệp.

Chi tiết: Xem File đính kèm