Khoa Giáo dục thể chất gửi thông báo về việc đăng ký làm Chứng chỉ Giáo dục thể chất (Khóa 2013). Các bạn Lớp trưởng gặp Cô Lý-Giáo vụ khoa nhận mẫu về làm cho Lớp.